SAMEN VOORBEREID

Begin dit jaar is door de zorgpartners, in samenwerking met de accounthouders van de GGDGHOR Projectorganisatie, input geleverd voor de verdere verfijning van het integrale zorgplan COVID-19 Zuid-Holland Zuid. Madieke Linckens heeft de input vanuit de verschillende zorgsectoren verwerkt tot een update van het integrale plan dat eind februari bestuurlijk is goedgekeurd.

Het integrale zorgplan, een schaalbaar model voor de zorg

Madieke: “In onze Veiligheidsregio wordt in de zorg sinds het begin van de crisis gewerkt met een schaalbaar model om de (wisselende) stroom van COVID- en non COVID-patiënten op te kunnen vangen. Vanuit deze gedachte worden niet meer maatregelen genomen dan vereist voor de situatie. Wel worden voldoende maatregelen voorbereid om in het geval van een toenemende druk snel te kunnen schakelen.”

Denk in dit kader onder andere aan:

  • het faciliteren van COVID-zorg vanuit de reguliere steun- en zorgstructuren;
  • het inrichten van coronacentra binnen verplegings- en verzorgings- en gehandicaptenzorginstellingen;
  • het vervroegd uitstromen van COVID-patiënten naar de thuissituatie ondersteund met zuurstof en gefaciliteerd door de huisarts;
  • bovenregionale spreiding, en/of;
  • het in ultimo verder concentreren van zorg door dit te organiseren in hotels vanuit een samenwerkingsverband van thuiszorg en huisartsen.

“Van hieruit wordt er naar gestreefd om de overgang naar crisiszorg -waarbij de kwaliteit van zorg niet langer kan worden gegarandeerd- te voorkomen. Er wordt echter ook beschreven welke maatregelen worden genomen als crisiszorg onvermijdelijk blijkt. Het schaalbare model is verwerkt in het integrale zorgplan. Hierin staan ook de randvoorwaarden beschreven om de maatregelen mogelijk te kunnen maken en op het juiste moment in te kunnen zetten”, aldus Madieke.

Parapluplan ROAZ Zuid-West Nederland

Het integrale zorgplan is geïntegreerd in een overkoepelend plan voor de voorbereiding op crisiszorg op ROAZ Zuid-West Nederland niveau. “In dit document hebben we in nauwe samenwerking met de GHOR-bureaus van Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en het Stafbureau van het ROAZ Zuid-West Nederland veel verwijzingen naar landelijke plannen en de plannen per Veiligheidsregio opgenomen. Daarnaast lichten we hierin de uitgangspunten en afspraken op Zuidwest-Nederland niveau uit.”

Samenwerking en het goede gesprek

“Het integrale zorgplan COVID-19 Zuid-Holland Zuid en het parapluplan in ROAZ verband bieden in onze regio een uitgangspunt en handvat in tijden van een toenemende druk. Als gezamenlijk referentiekader helpt dit in onze crisisrespons en besluitvorming. De korte lijnen en het goede gesprek dat in onze regio wordt gevoerd, zijn echter nog waardevoller”, zegt Madieke. “Zorgorganisaties weten elkaar te vinden, als het nodig is dan zijn de lijnen naar de GGDGHOR Projectorganisatie via de accounthouders kort en wekelijks wordt de situatie in de zorgketen gemonitord. Waar nodig wordt er bijgestuurd door sectorvertegenwoordigers vanuit het RONAZ (bestuurlijk ketenoverleg) of het Kernteam (operationeel-tactisch ketenoverleg) en in samenwerking tussen de GGDGHOR en het ROAZ. Van hieruit staan we samen gesteld in deze dynamische crisis!”

Meer lezen?


"Locatiebezoek"