TIJDLIJN

De tijdlijn van de Witte Kolom is aangevuld met de maanden augustus en september. Ook nu weer een korte weergave.

JANUARI


28 JANUARI

Opschaling naar GROP

Op 28 januari schaalde de GGDGHOR ZHZ op naar GROP. In tijden van crises, rampen en incidenten kan de GGD opschalen naar de GROP-structuur. GROP staat voor GGD Rampenopvangplan. GROP kan zowel los van GRIP worden ingezet als gelijktijdig met GRIP. Er werd gekozen voor GROP om de GGD en GHOR capaciteit slim te kunnen combineren. Vanwege het te verwachten langdurige karakter van deze crisis hebben wij een projectorganisatie ingericht. Hoewel er in januari nog geen geval van corona in Nederland was, kon van hieruit structuur worden geboden om invulling te kunnen geven aan: eenduidige communicatie, duiding, het ontzorgen van zowel interne als externe partners en scenariodenken.


28 JANUARI

Overleg drie regio's

Op 28 januari kwamen de GHOR’en en GGD'en van Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland en ROAZ Zuidwest-Nederland (ZWN) voor het eerst bij elkaar. Dit Afstemmingsoverleg ging met de voorziene opschaling naar code rood (vanuit het beheersplan ROAZ) per 5 maart over in het Tactisch Teamoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Daarbij sloten ook de drie GHOR en GGD regio's weer aan.


30 JANUARI

Eerste overleg Projectgroep Corona GGDGHOR

De crisisorganisaties van de GGD en de GHOR zijn sinds 2018 samengevoegd. In vervolg op het GROP vond op 30 januari jl. het eerste overleg binnen de sectie GGDGHOR met de projectgroep plaats. Qua bezetting hebben we ervoor gekozen om de crisisfuncties te laten uitvoeren door zoveel mogelijke 'vaste' personen (wel of niet met een back-up) vanuit de GHOR en GGD. Dit om continuïteit te waarborgen en voor andere crises klaar te kunnen staan.FEBRUARI28 FEBRUARI

Eerste overleg PlanningsROT

Naar aanleiding van de eerste besmettingen vond op vrijdag 28 februari het eerste overleg van het Regionaal Operationeel Team (ROT) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid plaats, in de vorm van een planningstaf. In het ROT werken alle kolommen van de GRIP-structuur in een vaste bezetting met een hoog ritme samen ter ondersteuning van de GGDGHOR, gemeenten en hulpdiensten. Tijdens dit overleg spraken de leden van het ROT met elkaar voor het eerst over de situatie met betrekking tot het coronavirus in Nederland.


MAART


1 MAART

GRIP 2 ivm situatie Beatrixziekenhuis

Op zondag 1 maart gold in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem een tijdelijke opname- en bezoekersstop. De maatregel bleek noodzakelijk omdat een vrouw een week lang ernstig ziek, met zware luchtwegklachten, in het Gorinchemse ziekenhuis lag.

Na haar overplaatsing naar het Rotterdamse Erasmus MC bleek ze besmet met het nieuwe coronavirus. De vrouw lag in strikte isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC. Het betrof een vrouw van middelbare leeftijd, afkomstig uit de Noord-Brabantse gemeente Altena.

De VRZHZ schaalde die dag op naar GRIP-2 om snel te kunnen reageren op de ontstane situatie bij het Beatrixziekenhuis. Dit ook om extra capaciteit te genereren naast het bestaande PlanningsROT. Die avond werd ook weer afgeschaald naar GRIP-0. Vanaf dat moment nam het PlanningsROT de regie weer over.


2 MAART

Eerste overleg Kernteam IZB

De toename van het aantal besmettingen en patiënten met COVID-19 en daardoor de verhoogde druk op de zorg in onze regio vroeg om een gecoördineerde aanpak. Vanaf 2 maart kwamen vertegenwoordigers van alle sectoren (RAV, ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, jeuggezondheidszorg, thuiszorg, GGD en RLM) binnen de Witte Kolom en het ROAZ wekelijks bij elkaar. Voorgezeten door de GGDGHOR werd met elkaar onder andere het beeld gedeeld, knelpunten, maatregelen en scenario's besproken.


2 MAART

Eerste overleg Strategisch Team ROAZ ZWN

Aan dit overleg namen bestuurders van de ziekenhuizen, GHOR en GGD, verpleeg- en verzorgingshuizen & thuiszorg, ambulancediensten, GGZ uit de drie regio's (ZHZ, RR en ZL) deel. Vanaf april is ook het Zilveren Kruis aangesloten namens de zorgverzekeraars.


5 MAART

Eerste overleg Tactisch Team ROAZ ZWN

Op 5 maart ging het informele Afstemmingsoverleg tussen de drie GGD en GHOR regio's in Zuidwest-Nederland en het ROAZ over in het Tactisch Team overleg. Dit overleg maakt formeel onderdeel uit van de beheerstructuur van het ROAZ in het kader van het beheersplan regionale zorgcontinuiteit, waar ook het Strategisch Team ROAZ onderdeel van uit maakt.


6 MAART

Eerste coronapatiënt overlijdt

Een Hoeksche Waarder (86) overleed als eerste in onze regio aan COVID-19. Er waren op dat moment in totaal 128 patiënten. Bijna iedereen raakte in het buitenland besmet of waren contacten van bevestigde patiënten.


11 MAART

Eerste levering PBM

Op 11 maart leverde de GGDGHOR de eerste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) uit. HAP Hellegat werd als eerste partner voorzien van mondmaskers. De GGDGHOR is aan het begin van de crisis gestart met inventariseren waar zich de grootste knelpunten bij de zorginstellingen binnen onze regio bevonden om dit vervolgens in ROAZ verband proberen op te lossen. Met de twee andere regio’s (Zeeland en Rotterdam) gingen wij herverdelen; de partijen met de grootste voorraad aan PBM stonden een deel hiervan af om instellingen met tekorten te voorzien. Tevens is de GGDGHOR bezig geweest om middelen binnen te krijgen. Zo kregen wij giften van bedrijven, meldden BRZO bedrijven zich en kochten wij hun voorraden op.


12 MAART

Opschaling naar GRIP-4

Na bekendmaking van de ingrijpende landelijke maatregelen op 12 maart maakte de voorzitter van de Veiligheidsregio, Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, gebruik van zijn bevoegdheden in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Daardoor werd een aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen van de afzonderlijke burgemeesters aan de voorzitter van de VRZHZ. Welke bevoegdheden dit zijn, staat in de wet. Deze opschaling heeft geen invloed op de bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid. Immers, voor infectieziekten-A zijn deze altijd belegd bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Op verzoek van het Veiligheidsberaad zijn op 12 maart alle veiligheidsregio’s in Nederland – voor zover dat nog niet het geval was – opgeschaald naar GRIP-4.


13 MAART

Eerste overleg RBT

Wanneer de voorzitter gebruikt maakt van artikel 39 schaalt de veiligheidsregio op naar GRIP-4 om in alle gemeenten de maatregelen efficiënt en eenduidig uit te kunnen voeren en de afstemming tussen de burgemeesters in de regio optimaal te laten verlopen.

De burgemeesters van de regio kwamen op vrijdag 13 maart voor het eerst bij elkaar in een Regionaal Beleidsteam (RBT). Tijdens een RBT-overleg stemmen de burgemeesters uit de regio gezamenlijk af onder voorzitterschap van de voorzitter van de veiligheidsregio. De voorzitter, en daarmee het RBT, wordt ondersteund door een staf met daarin leidinggevenden van de hulpdiensten, het ROT


APRIL


6 APRIL

Opening teststraat GGD

De GGD’en zijn door de minister gevraagd om vanaf 6 april zorgmedewerkers te testen. Dit ging in eerste instatie om zorgmedewerkers met coronaklachten die niet in de ziekenhuizen werkten.

Onze GGD voerde zo’n 100 testen per dag uit in de teststraat, op locatie Spinel Veiligheidscentrum. Bij slechtere weersomstandigheden bleek deze locatie, waar de testen in de buitenlucht plaatsvonden, geen geschikte locatie. Daarom verhuisde de teststraat naar de oude brandweerkazerne Oranjepark. Ook hier werd gewerkt met een drive-trough.


7 APRIL

Eerste overleg RONAZ

Op 7 april vond het eerste Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) in de regio Zuid-Holland Zuid plaats. Waar eerder vanuit het Kernteam IZB al op operationeel/tactisch niveau de verbinding was gelegd binnen de zorgketen, werd vanuit het RONAZ zorg gedragen voor deze verbinding op strategisch niveau.

Het RONAZ ZHZ betreft het bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van de zorgsectoren in de regio onder voorzitterschap van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). In dit overleg sloot ook de preferente zorgverzekeraar aan.


7 APRIL

Vaststelling draaiboek COVID Hotel met Zorg

Ook in onze regio zijn hotels voorbereid om zorg te verlenen, de zogenaamde ‘Hotel met Zorg’. Met een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de Witte Kolom werd het hotel voorbereid, samen met de GHOR. De voorbereiding bestond uit het maken van een draaiboek en een praktische takenlijst. De locaties konden binnen drie dagen volledig open staan. Uiteindelijk zijn de draaiboeken in het RONAZ vastgesteld:

  • Op 7 april is het draaiboek van het COVID Hotel met Zorg vastgesteld;
  • Op 22 april is het NON-COVID Hotel met Zorg vastgesteld.


8 APRIL

Goedkeuring integraal zorgplan Zuid-Holland Zuid

Zorgpartners in onze regio ontwikkelde een integraal zorgplan om het hoofd te kunnen bieden aan de coronacrisis. Vanuit dit zorgplan werkte de gehele zorgsector met een schaalbaar model. Vanuit deze gedachte nam men niet meer maatregelen dan vereist voor de situatie. Wel waren voldoende maatregelen voorbereid om in het geval van een toenemende druk snel te kunnen schakelen.


MEI


11 MEI

Start pilot openstelling RIVAS

In elke GGD-regio werd één verpleeghuis aangewezen die vanaf 11 mei tot en met 25 mei aan de slag ging met de aangepaste bezoekregeling. Gekozen werd voor De Tiendwaert (RIVAS), een instelling waar 32 ouderen wonen met dementie en/of een lichamelijke beperking. RIVAS was al langere tijd in een werkgroep bezig om te zien hoe ze bezoek weer mogelijk konden maken. Op een zo veilig mogelijke manier.JUNI


3 JUNI

Tijdelijke zorgcapaciteit buiten ziekenhuizen

In samenspraak tussen de minister van VWS en de DPG-en werd besloten om structurele zorgcapaciteit voor COVID-19 patiënten buiten ziekenhuizen te organiseren. Het eerder vastgestelde integrale zorgplan COVID-19 Zuid-Holland Zuid, is in dit kader toekomstbestendig gebleken! Van hieruit kan worden voorzien in de gevraagde capaciteit. Het eerder vastgestelde schaalbare model sluit hiernaast aan bij de landelijke lijn die voor de komende periode is ingezet. Op dit moment wordt gewerkt aan de randvoorwaarden om op een (voor alle partijen) duurzame manier invulling te kunnen blijven geven aan het integrale zorgplan voor COVID-19.

1 JUNI

Testen op het coronavirus

Mensen met milde klachten die mogelijk duiden op een coronabesmetting, konden sinds 1 juni via het landelijke telefoonnummer 0800-1202 een afspraak maken om zich bij de GGD te laten testen op besmetting.

Als uit de test bleek dat die persoon besmet was met het nieuwe coronavirus, dan volgde intensief bron- en contactonderzoek (BCO) door de GGD.

In heel Nederland werd het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. In Zuid-Holland Zuid is de testlocatie aan het Oranjepark nog steeds in bedrijf. Hier kwamen uiteindelijk drie teststraten.


23 JUNI

Evaluatie Kernteam IZB

Op 23 juni heeft het Kernteam Infectieziektebestrijding (IZB) een evaluatiemoment gehad. Het Kernteam IZB is een overleg waarin de cure- en care-partners zijn vertegenwoordigd.

15 JUNI

Verruiming bezoekregeling

Vanaf 15 juni mocht een bewoner van een verpleeghuis en andere woonvormen weer meerdere bezoekers ontvangen, indien het verpleeghuis vrij van corona-besmettingen was. Voorwaarde was wel dat er 1,5 meter afstand werd gehouden.


25 JUNI

Early-warning

Sinds 25 juni hebben we de omschakeling gemaakt naar het Early-warning systeem om te blijven monitoren. Waar we eerder data verzamelden over het aantal bezette bedden, kijken we nu naar het aantal mensen die in de teststraat en in de BCO zitten. De doelstelling van dit systeem is om zo vroeg mogelijk een signaal te krijgen dat de corona besmettingen weer omhoog gaan. Want hoe eerder we waarschuwen, hoe makkelijker we met elkaar ons kunnen voorbereiden. We gebruiken deze periode om ons voorspellend vermogen zo groot mogelijk te maken.


JULI


1 JULI

Voorbereiden vaccineren

Het voorbereiden op het reguliere vaccinatieprogramma door de huisartsen is weer opgestart. In coronatijd vraagt dit een andere aanpak. Daarom proberen we als crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ de huisartsen te ondersteunen.

In voorbereiding op een mogelijke volgende corona golf willen we het aantal griepzieken zo laag mogelijk houden, zeker in de zorgsector. We zijn aan het kijken hoe we de zorginstellingen kunnen helpen de vaccinatiegraad onder de zorgmedewerkers te verhogen.7 JULI

Meer testen

Het dasboard en Burgemeesters bericht (met aantallen) verschijnt voor het laatst. Dit wordt vervangen door het 'Early warning COVID-19' bericht. Het Early Warning bericht verschijnt vanaf 13 juli iedere maandag.

Vanaf 7 juli zien we een wekelijkse trend van meer testaanvragen. De belangrijkste boodschappen die de GGD blijft uitzenden: - Blijf bij klachten thuis - Laat je testen als je klachten hebt - Alleen samen krijgen we corona onder controle

20 JULI

Vierde teststraat

Op 20 juli opent de GGD ZHZ een vierde teststraat in de oude brandweerkazerne aan het Oranjepark te Dordrecht.27 JULI

Onderzoek IGJ

De GGD ZHZ krijgt op 27 juli bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). IGJ heeft onderzoek gedaan naar onze corona-organisatie.

In de terugkoppeling gaf de IGJ aan zeer tevreden te zijn over de wijze waarop wij ons inzetten tijdens de coronacrisis. We kregen als organisatie onder andere complimenten over hoe transparant we zijn en over de wijze waarop we inzicht geven in de diverse processen. We zijn volgens de IGJ goed in ontwikkeling en blijken in staat continu bij te schakelen. We hebben de verschillende processen, waaronder het callcenter, bron- en contactonderzoek en de teststraat volgens de IGJ goed onder controle. De informatievoorziening werd goed genoemd.

AUGUSTUS


5 AUGUSTUS

Stijging besmettingen

Op 5 augustus doen alle GGD’en een dringende oproep: risicovolgedrag leidt tot een stijging van het aantal besmettingen en belemmert de GGD'en om het werk goed te doen. Deze noodkreet bleek noodzakelijk, omdat we steeds meer zagen dat mensen weigerden in isolatie of quarantaine te gaan en/of weigerden contacten door te geven. De GGD ZHZ onderzoekt de mogelijkheden om op korte termijn elders in een de regio nog een of twee testlocatie(s) in te richten.7 AUGUSTUS

Scenario's

GGD en GHOR werken samen aan het ontwikkelen van scenario’s omtrent het verloop van COVID-19 in ZHZ. Het doel van deze scenario's is om de gezondheidsketen te preparen op wat mogelijk nog gaat komen en om gesteld te staan de benodigde zorg te kunnen leveren.

Sinds april heeft de scenariogroep de methode van Verhaallijnen, dat gebaseerd is op ‘storytelling’, gehanteerd. In augustus is de groep opnieuw aan de slag gegaan. Met het updaten van wat er al aanwezig is, zijn ze op dezelfde manier verder gegaan. Er wordt nu op de langere termijn van een half jaar en verder gekeken.

10 AUGUSTUS

Clusters

Het aantal positief geteste personen en contacten blijft toenemen. In onze regio worden verschillende clusters gevonden (met name binnen familie/privé omstandigheden). We zien tevens een langzame introductie van COVID-19 infecties binnen zorginstellingen. De GGD ZHZ doet op dat moment tussen de 450 en 600 testen per dag. Het aantal BCO's loopt op. Het callcenter van de GGD ZHZ kan het aantal telefoontjes aan.12 AUGUSTUS

Corona website

De corona website, waarop mensen zelf digitaal een test kunnen aanvragen, is live gegaan. Een coronatest kan nu ook online aangevraagd worden als aanvulling op 0800-1202. Op rijksoverheid.nl wordt alle communicatie, die betrekking heeft op het maken van een testafspraak, vernieuwd. Op rijksoverheid.nl/coronatest wordt een button geplaatst waarmee de burger rechtstreeks naar de coronatest website gaat.

18 AUGUSTUS

Teststraat Gorinchem

Op 18 augustus heeft de GGD ZHZ een tweede coronatestlocatie geopend. De teststraat in de Evenementenhal Gorinchem zit vanaf de opening elke dag vol. Het neemt hiermee duidelijk een drempel weg voor mensen uit de regio Alblasserwaard om zich te laten testen.

Als het nodig blijkt, kan de teststraat de openingstijden verruimen.25 AUGUSTUS

COVID-19 Uitvoeringsorganisatie

De COVID-19 Uitvoeringsorganisatie die de GGD inricht, begint steeds meer vorm te krijgen.

18 AUGUSTUS

Teststraat Gorinchem

Op 18 augustus heeft de GGD ZHZ een tweede coronatestlocatie geopend. De teststraat in de Evenementenhal Gorinchem zit vanaf de opening elke dag vol. Het neemt hiermee duidelijk een drempel weg voor mensen uit de regio Alblasserwaard om zich te laten testen.

Als het nodig blijkt, kan de teststraat de openingstijden verruimen.25 AUGUSTUS

COVID-19 Uitvoerings-organisatie

De COVID-19 Uitvoeringsorganisatie die de GGD inricht, begint steeds meer vorm te krijgen.

SEPTEMBER


1 SEPTEMBER

Nieuwe directeur

Cees Vermeer, de nieuwe directeur van de Dienst Gezondheid en Jeugd, is per 1 september gestart. Cees is naast directeur van de Dienst ook directeur Publieke Gezondheid en daarmee verantwoordelijk voor de GHOR.9 SEPTEMBER

Teststraat Hoeksche Waard

Bij het Recreatieoord Binnenmaas (Mijnsherenland) in de Hoeksche Waard is een nieuwe teststraat geopend. Bij de opening zijn burgermeester Melissant-Brielle en directeur DG&J, Cees Vermeer, aanwezig om vragen voor de pers te beantwoorden.

11 SEPTEMBER

Verhuizing teststraat

De teststraat in Gorinchem verhuist naar een andere locatie aan de Edisonweg. De locatie in de Evenementenhal gaat weer gebruikt worden voor beurzen.13 SEPTEMBER

Laboratoriumcapaciteit

Er komt iets meer laboratoriumcapaciteit beschikbaar. De teststraten kunnen hierdoor iets meer mensen per dag testen. De komende weken verwachten we verder te kunnen opschalen.

11 SEPTEMBER

Verhuizing teststraat

De teststraat in Gorinchem verhuist naar een andere locatie, aan de Edisonweg. De locatie in de Evenementenhal gaat weer gebruikt worden voor beurzen.13 SEPTEMBER

Laboratorium-capaciteit

Er komt iets meer laboratoriumcapaciteit beschikbaar. De teststraten kunnen hierdoor iets meer mensen per dag testen. De komende weken verwachten we verder te kunnen opschalen.

20 SEPTEMBER

Update scenario's

Het scenarioteam heeft de verhaallijnen met betrekking tot COVID-19 geactualiseerd. Hiervan is een praatplaat gemaakt die met de verschillende ketenpartners in onze regio wordt besproken.21 SEPTEMBER

Fastlane

Prioritair testen is in Nederland vanaf nu mogelijk voor personeel in de zorg en van scholen. In onze regio worden dagelijks 60 mensen met voorrang getest en ontvangen de testuitslag. Het landelijke prio nummer loopt vanaf de eerste dag storm.

26 SEPTEMBER

Risicogestuurd BCO

Het aantal besmettingen in onze regio loopt zodanig op dat compleet bron- en contactonderzoek niet meer haalbaar is. De GGD gaat over op risicogestuurd bron- en contactonderzoek.28 SEPTEMBER

Tweede teststraat

In Gorinchem is een tweede teststraat geopend bij de locatie aan de Edisonweg.

Meer lezen?


"Partner in beeld - Rode Kruis"