Financiële paragraaf

De VRZHZ legt verantwoording af over de besteding van de middelen. In deze update is de stand van zaken opgenomen tot en met het tweede kwartaal. De administratie is inmiddels bijgewerkt. Sinds de start van de corona-uitbraak in Nederland voert Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), in opdracht van de voorzitter, taken uit ten behoeve van de bestrijding van COVID-19. De financiële verantwoording tot en met het derde kwartaal van 2021 wordt in november bijgewerkt. De VRZHZ maakt kosten Hoewel de VRZHZ in de basis een crisisorganisatie operationeel heeft, overstijgt de uitvoering van crisistaken voor COVID-19 de capaciteit van de reguliere crisisorganisatie en die van de partners. De crisis kenmerkt zich tenslotte door een uitzonderlijke impact en duur. Vanaf de start van de crisis heeft de crisisorganisatie dan ook gebruik gemaakt van externe ondersteuning. Met name voor de sectie Crisiscommunicatie en GGD/GHOR zijn extra mensen ingezet. Deze extra capaciteit is deels afkomstig van gemeenten (die deze capaciteit in het eerste half jaar kosteloos beschikbaar hebben gesteld), het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), de Omgevingsdienst en voor een deel van de externe inhuur van professionals. Extra inzet Door de stijging van het aantal coronagevallen in september en de aangekondigde maatregelen heeft de VRZHZ besloten om haar crisisorganisatie te versterken. Door de lengte van de crisis en de opschaling was het onmogelijk om op dezelfde manier door te gaan. Tevens heeft een aantal gemeenten aangegeven hun medewerkers minder beschikbaar te stellen omdat zij nodig zijn voor hun reguliere taken. Daarom is besloten om de crisisorganisatie op te splitsen in een A en B-team die om de week uitvoering geven aan de werkzaamheden van de crisisorganisatie. Hiervoor zijn extra medewerkers in de organisatie vrijgemaakt en zijn op enkele thema’s extra externe medewerkers ingehuurd. In het eerste kwartaal van 2021 is deze werkwijze weer losgelaten. Dit zijn de bedragen Over heel 2020 zijn de meerkosten uitgekomen op circa 780.000 euro. In het eerste half jaar van 2021 bedroegen de extra kosten voor de VRZHZ 744.000 euro. Dit bedrag is indicatief. Er kunnen nog mutaties plaatsvinden, omdat de administratie nog wordt bijgewerkt.

De meerkosten worden gedeclareerd Deze extra kosten worden door de veiligheidsregio gedeclareerd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hierdoor ontstaan er geen negatieve effecten op het budget van de VRZHZ.