TIJDLIJN

Deze tijdlijn loopt van januari tot en met december 2020

JANUARI


28 JANUARI

Opschaling naar GROP

Op 28 januari schaalde de GGDGHOR ZHZ op naar GROP. In tijden van crises, rampen en incidenten kan de GGD opschalen naar de GROP-structuur. GROP staat voor GGD Rampenopvangplan. GROP kan zowel los van GRIP worden ingezet als gelijktijdig met GRIP. Er werd gekozen voor GROP om de GGD en GHOR capaciteit slim te kunnen combineren. Vanwege het te verwachten langdurige karakter van deze crisis hebben wij een projectorganisatie ingericht. Hoewel er in januari nog geen geval van corona in Nederland was, kon van hieruit structuur worden geboden om invulling te kunnen geven aan: eenduidige communicatie, duiding, het ontzorgen van zowel interne als externe partners en scenariodenken.


28 JANUARI

Overleg drie regio's

Op 28 januari kwamen de GHOR’en en GGD'en van Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland en ROAZ Zuidwest-Nederland (ZWN) voor het eerst bij elkaar. Dit Afstemmingsoverleg ging met de voorziene opschaling naar code rood (vanuit het beheersplan ROAZ) per 5 maart over in het Tactisch Teamoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Daarbij sloten ook de drie GHOR en GGD regio's weer aan.


30 JANUARI

Eerste overleg Projectgroep Corona GGDGHOR

De crisisorganisaties van de GGD en de GHOR zijn sinds 2018 samengevoegd. In vervolg op het GROP vond op 30 januari jl. het eerste overleg binnen de sectie GGDGHOR met de projectgroep plaats. Qua bezetting hebben we ervoor gekozen om de crisisfuncties te laten uitvoeren door zoveel mogelijke 'vaste' personen (wel of niet met een back-up) vanuit de GHOR en GGD. Dit om continuïteit te waarborgen en voor andere crises klaar te kunnen staan.FEBRUARI28 FEBRUARI

Eerste overleg PlanningsROT

Naar aanleiding van de eerste besmettingen vond op vrijdag 28 februari het eerste overleg van het Regionaal Operationeel Team (ROT) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid plaats, in de vorm van een planningstaf. In het ROT werken alle kolommen van de GRIP-structuur in een vaste bezetting met een hoog ritme samen ter ondersteuning van de GGDGHOR, gemeenten en hulpdiensten. Tijdens dit overleg spraken de leden van het ROT met elkaar voor het eerst over de situatie met betrekking tot het coronavirus in Nederland.


MAART


1 MAART

GRIP 2 ivm situatie Beatrixziekenhuis

Op zondag 1 maart gold in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem een tijdelijke opname- en bezoekersstop. De maatregel bleek noodzakelijk omdat een vrouw een week lang ernstig ziek, met zware luchtwegklachten, in het Gorinchemse ziekenhuis lag.

Na haar overplaatsing naar het Rotterdamse Erasmus MC bleek ze besmet met het nieuwe coronavirus. De vrouw lag in strikte isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC. Het betrof een vrouw van middelbare leeftijd, afkomstig uit de Noord-Brabantse gemeente Altena.

De VRZHZ schaalde die dag op naar GRIP-2 om snel te kunnen reageren op de ontstane situatie bij het Beatrixziekenhuis. Dit ook om extra capaciteit te genereren naast het bestaande PlanningsROT. Die avond werd ook weer afgeschaald naar GRIP-0. Vanaf dat moment nam het PlanningsROT de regie weer over.


2 MAART

Eerste overleg Kernteam IZB

De toename van het aantal besmettingen en patiënten met COVID-19 en daardoor de verhoogde druk op de zorg in onze regio vroeg om een gecoördineerde aanpak. Vanaf 2 maart kwamen vertegenwoordigers van alle sectoren (RAV, ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, jeuggezondheidszorg, thuiszorg, GGD en RLM) binnen de Witte Kolom en het ROAZ wekelijks bij elkaar. Voorgezeten door de GGDGHOR werd met elkaar onder andere het beeld gedeeld, knelpunten, maatregelen en scenario's besproken.


2 MAART

Eerste overleg Strategisch Team ROAZ ZWN

Aan dit overleg namen bestuurders van de ziekenhuizen, GHOR en GGD, verpleeg- en verzorgingshuizen & thuiszorg, ambulancediensten, GGZ uit de drie regio's (ZHZ, RR en ZL) deel. Vanaf april is ook het Zilveren Kruis aangesloten namens de zorgverzekeraars.


5 MAART

Eerste overleg Tactisch Team ROAZ ZWN

Op 5 maart ging het informele Afstemmingsoverleg tussen de drie GGD en GHOR regio's in Zuidwest-Nederland en het ROAZ over in het Tactisch Team overleg. Dit overleg maakt formeel onderdeel uit van de beheerstructuur van het ROAZ in het kader van het beheersplan regionale zorgcontinuiteit, waar ook het Strategisch Team ROAZ onderdeel van uit maakt.


6 MAART

Eerste coronapatiënt overlijdt

Een Hoeksche Waarder (86) overleed als eerste in onze regio aan COVID-19. Er waren op dat moment in totaal 128 patiënten. Bijna iedereen raakte in het buitenland besmet of waren contacten van bevestigde patiënten.


11 MAART

Eerste levering PBM

Op 11 maart leverde de GGDGHOR de eerste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) uit. HAP Hellegat werd als eerste partner voorzien van mondmaskers. De GGDGHOR is aan het begin van de crisis gestart met inventariseren waar zich de grootste knelpunten bij de zorginstellingen binnen onze regio bevonden om dit vervolgens in ROAZ verband proberen op te lossen. Met de twee andere regio’s (Zeeland en Rotterdam) gingen wij herverdelen; de partijen met de grootste voorraad aan PBM stonden een deel hiervan af om instellingen met tekorten te voorzien. Tevens is de GGDGHOR bezig geweest om middelen binnen te krijgen. Zo kregen wij giften van bedrijven, meldden BRZO bedrijven zich en kochten wij hun voorraden op.


12 MAART

Opschaling naar GRIP-4

Na bekendmaking van de ingrijpende landelijke maatregelen op 12 maart maakte de voorzitter van de Veiligheidsregio, Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, gebruik van zijn bevoegdheden in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Daardoor werd een aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen van de afzonderlijke burgemeesters aan de voorzitter van de VRZHZ. Welke bevoegdheden dit zijn, staat in de wet. Deze opschaling heeft geen invloed op de bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid. Immers, voor infectieziekten-A zijn deze altijd belegd bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Op verzoek van het Veiligheidsberaad zijn op 12 maart alle veiligheidsregio’s in Nederland – voor zover dat nog niet het geval was – opgeschaald naar GRIP-4.


13 MAART

Eerste overleg RBT

Wanneer de voorzitter gebruikt maakt van artikel 39 schaalt de veiligheidsregio op naar GRIP-4 om in alle gemeenten de maatregelen efficiënt en eenduidig uit te kunnen voeren en de afstemming tussen de burgemeesters in de regio optimaal te laten verlopen.

De burgemeesters van de regio kwamen op vrijdag 13 maart voor het eerst bij elkaar in een Regionaal Beleidsteam (RBT). Tijdens een RBT-overleg stemmen de burgemeesters uit de regio gezamenlijk af onder voorzitterschap van de voorzitter van de veiligheidsregio. De voorzitter, en daarmee het RBT, wordt ondersteund door een staf met daarin leidinggevenden van de hulpdiensten, het ROT


APRIL


6 APRIL

Opening teststraat GGD

De GGD’en zijn door de minister gevraagd om vanaf 6 april zorgmedewerkers te testen. Dit ging in eerste instatie om zorgmedewerkers met coronaklachten die niet in de ziekenhuizen werkten.

Onze GGD voerde zo’n 100 testen per dag uit in de teststraat, op locatie Spinel Veiligheidscentrum. Bij slechtere weersomstandigheden bleek deze locatie, waar de testen in de buitenlucht plaatsvonden, geen geschikte locatie. Daarom verhuisde de teststraat naar de oude brandweerkazerne Oranjepark. Ook hier werd gewerkt met een drive-trough.


7 APRIL

Eerste overleg RONAZ

Op 7 april vond het eerste Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) in de regio Zuid-Holland Zuid plaats. Waar eerder vanuit het Kernteam IZB al op operationeel/tactisch niveau de verbinding was gelegd binnen de zorgketen, werd vanuit het RONAZ zorg gedragen voor deze verbinding op strategisch niveau.

Het RONAZ ZHZ betreft het bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van de zorgsectoren in de regio onder voorzitterschap van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). In dit overleg sloot ook de preferente zorgverzekeraar aan.


7 APRIL

Vaststelling draaiboek COVID Hotel met Zorg

Ook in onze regio zijn hotels voorbereid om zorg te verlenen, de zogenaamde ‘Hotel met Zorg’. Met een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de Witte Kolom werd het hotel voorbereid, samen met de GHOR. De voorbereiding bestond uit het maken van een draaiboek en een praktische takenlijst. De locaties konden binnen drie dagen volledig open staan. Uiteindelijk zijn de draaiboeken in het RONAZ vastgesteld:

  • Op 7 april is het draaiboek van het COVID Hotel met Zorg vastgesteld;
  • Op 22 april is het NON-COVID Hotel met Zorg vastgesteld.


8 APRIL

Goedkeuring integraal zorgplan Zuid-Holland Zuid

Zorgpartners in onze regio ontwikkelde een integraal zorgplan om het hoofd te kunnen bieden aan de coronacrisis. Vanuit dit zorgplan werkte de gehele zorgsector met een schaalbaar model. Vanuit deze gedachte nam men niet meer maatregelen dan vereist voor de situatie. Wel waren voldoende maatregelen voorbereid om in het geval van een toenemende druk snel te kunnen schakelen.


MEI


11 MEI

Start pilot openstelling RIVAS

In elke GGD-regio werd één verpleeghuis aangewezen die vanaf 11 mei tot en met 25 mei aan de slag ging met de aangepaste bezoekregeling. Gekozen werd voor De Tiendwaert (RIVAS), een instelling waar 32 ouderen wonen met dementie en/of een lichamelijke beperking. RIVAS was al langere tijd in een werkgroep bezig om te zien hoe ze bezoek weer mogelijk konden maken. Op een zo veilig mogelijke manier.JUNI


3 JUNI

Tijdelijke zorgcapaciteit buiten ziekenhuizen

In samenspraak tussen de minister van VWS en de DPG-en werd besloten om structurele zorgcapaciteit voor COVID-19 patiënten buiten ziekenhuizen te organiseren. Het eerder vastgestelde integrale zorgplan COVID-19 Zuid-Holland Zuid, is in dit kader toekomstbestendig gebleken! Van hieruit kan worden voorzien in de gevraagde capaciteit. Het eerder vastgestelde schaalbare model sluit hiernaast aan bij de landelijke lijn die voor de komende periode is ingezet. Op dit moment wordt gewerkt aan de randvoorwaarden om op een (voor alle partijen) duurzame manier invulling te kunnen blijven geven aan het integrale zorgplan voor COVID-19.

1 JUNI

Testen op het coronavirus

Mensen met milde klachten die mogelijk duiden op een coronabesmetting, konden sinds 1 juni via het landelijke telefoonnummer 0800-1202 een afspraak maken om zich bij de GGD te laten testen op besmetting.

Als uit de test bleek dat die persoon besmet was met het nieuwe coronavirus, dan volgde intensief bron- en contactonderzoek (BCO) door de GGD.

In heel Nederland werd het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. In Zuid-Holland Zuid is de testlocatie aan het Oranjepark nog steeds in bedrijf. Hier kwamen uiteindelijk drie teststraten.


23 JUNI

Evaluatie Kernteam IZB

Op 23 juni heeft het Kernteam Infectieziektebestrijding (IZB) een evaluatiemoment gehad. Het Kernteam IZB is een overleg waarin de cure- en care-partners zijn vertegenwoordigd.

15 JUNI

Verruiming bezoekregeling

Vanaf 15 juni mocht een bewoner van een verpleeghuis en andere woonvormen weer meerdere bezoekers ontvangen, indien het verpleeghuis vrij van corona-besmettingen was. Voorwaarde was wel dat er 1,5 meter afstand werd gehouden.


25 JUNI

Early-warning

Sinds 25 juni hebben we de omschakeling gemaakt naar het Early-warning systeem om te blijven monitoren. Waar we eerder data verzamelden over het aantal bezette bedden, kijken we nu naar het aantal mensen die in de teststraat en in de BCO zitten. De doelstelling van dit systeem is om zo vroeg mogelijk een signaal te krijgen dat de corona besmettingen weer omhoog gaan. Want hoe eerder we waarschuwen, hoe makkelijker we met elkaar ons kunnen voorbereiden. We gebruiken deze periode om ons voorspellend vermogen zo groot mogelijk te maken.


JULI


1 JULI

Voorbereiden vaccineren

Het voorbereiden op het reguliere vaccinatieprogramma door de huisartsen is weer opgestart. In coronatijd vraagt dit een andere aanpak. Daarom proberen we als crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ de huisartsen te ondersteunen.

In voorbereiding op een mogelijke volgende corona golf willen we het aantal griepzieken zo laag mogelijk houden, zeker in de zorgsector. We zijn aan het kijken hoe we de zorginstellingen kunnen helpen de vaccinatiegraad onder de zorgmedewerkers te verhogen.7 JULI

Meer testen

Het dasboard en Burgemeesters bericht (met aantallen) verschijnt voor het laatst. Dit wordt vervangen door het 'Early warning COVID-19' bericht. Het Early Warning bericht verschijnt vanaf 13 juli iedere maandag.

Vanaf 7 juli zien we een wekelijkse trend van meer testaanvragen. De belangrijkste boodschappen die de GGD blijft uitzenden: - Blijf bij klachten thuis - Laat je testen als je klachten hebt - Alleen samen krijgen we corona onder controle

20 JULI

Vierde teststraat

Op 20 juli opent de GGD ZHZ een vierde teststraat in de oude brandweerkazerne aan het Oranjepark te Dordrecht.27 JULI

Onderzoek IGJ

De GGD ZHZ krijgt op 27 juli bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). IGJ heeft onderzoek gedaan naar onze corona-organisatie.

In de terugkoppeling gaf de IGJ aan zeer tevreden te zijn over de wijze waarop wij ons inzetten tijdens de coronacrisis. We kregen als organisatie onder andere complimenten over hoe transparant we zijn en over de wijze waarop we inzicht geven in de diverse processen. We zijn volgens de IGJ goed in ontwikkeling en blijken in staat continu bij te schakelen. We hebben de verschillende processen, waaronder het callcenter, bron- en contactonderzoek en de teststraat volgens de IGJ goed onder controle. De informatievoorziening werd goed genoemd.

AUGUSTUS


5 AUGUSTUS

Stijging besmettingen

Op 5 augustus doen alle GGD’en een dringende oproep: risicovolgedrag leidt tot een stijging van het aantal besmettingen en belemmert de GGD'en om het werk goed te doen. Deze noodkreet bleek noodzakelijk, omdat we steeds meer zagen dat mensen weigerden in isolatie of quarantaine te gaan en/of weigerden contacten door te geven. De GGD ZHZ onderzoekt de mogelijkheden om op korte termijn elders in een de regio nog een of twee testlocatie(s) in te richten.7 AUGUSTUS

Scenario's

GGD en GHOR werken samen aan het ontwikkelen van scenario’s omtrent het verloop van COVID-19 in ZHZ. Het doel van deze scenario's is om de gezondheidsketen te preparen op wat mogelijk nog gaat komen en om gesteld te staan de benodigde zorg te kunnen leveren.

Sinds april heeft de scenariogroep de methode van Verhaallijnen, dat gebaseerd is op ‘storytelling’, gehanteerd. In augustus is de groep opnieuw aan de slag gegaan. Met het updaten van wat er al aanwezig is, zijn ze op dezelfde manier verder gegaan. Er wordt nu op de langere termijn van een half jaar en verder gekeken.

10 AUGUSTUS

Clusters

Het aantal positief geteste personen en contacten blijft toenemen. In onze regio worden verschillende clusters gevonden (met name binnen familie/privé omstandigheden). We zien tevens een langzame introductie van COVID-19 infecties binnen zorginstellingen. De GGD ZHZ doet op dat moment tussen de 450 en 600 testen per dag. Het aantal BCO's loopt op. Het callcenter van de GGD ZHZ kan het aantal telefoontjes aan.12 AUGUSTUS

Corona website

De corona website, waarop mensen zelf digitaal een test kunnen aanvragen, is live gegaan. Een coronatest kan nu ook online aangevraagd worden als aanvulling op 0800-1202. Op rijksoverheid.nl wordt alle communicatie, die betrekking heeft op het maken van een testafspraak, vernieuwd. Op rijksoverheid.nl/coronatest wordt een button geplaatst waarmee de burger rechtstreeks naar de coronatest website gaat.

18 AUGUSTUS

Teststraat Gorinchem

Op 18 augustus heeft de GGD ZHZ een tweede coronatestlocatie geopend. De teststraat in de Evenementenhal Gorinchem zit vanaf de opening elke dag vol. Het neemt hiermee duidelijk een drempel weg voor mensen uit de regio Alblasserwaard om zich te laten testen.

Als het nodig blijkt, kan de teststraat de openingstijden verruimen.25 AUGUSTUS

COVID-19 Uitvoeringsorganisatie

De COVID-19 Uitvoeringsorganisatie die de GGD inricht, begint steeds meer vorm te krijgen.

18 AUGUSTUS

Teststraat Gorinchem

Op 18 augustus heeft de GGD ZHZ een tweede coronatestlocatie geopend. De teststraat in de Evenementenhal Gorinchem zit vanaf de opening elke dag vol. Het neemt hiermee duidelijk een drempel weg voor mensen uit de regio Alblasserwaard om zich te laten testen.

Als het nodig blijkt, kan de teststraat de openingstijden verruimen.25 AUGUSTUS

COVID-19 Uitvoerings-organisatie

De COVID-19 Uitvoeringsorganisatie die de GGD inricht, begint steeds meer vorm te krijgen.

SEPTEMBER


1 SEPTEMBER

Nieuwe directeur

Cees Vermeer, de nieuwe directeur van de Dienst Gezondheid en Jeugd, is per 1 september gestart. Cees is naast directeur van de Dienst ook directeur Publieke Gezondheid en daarmee verantwoordelijk voor de GHOR.9 SEPTEMBER

Teststraat Hoeksche Waard

Bij het Recreatieoord Binnenmaas (Mijnsherenland) in de Hoeksche Waard is een nieuwe teststraat geopend. Bij de opening zijn burgermeester Melissant-Brielle en directeur DG&J, Cees Vermeer, aanwezig om vragen voor de pers te beantwoorden.

11 SEPTEMBER

Verhuizing teststraat

De teststraat in Gorinchem verhuist naar een andere locatie aan de Edisonweg. De locatie in de Evenementenhal gaat weer gebruikt worden voor beurzen.13 SEPTEMBER

Laboratoriumcapaciteit

Er komt iets meer laboratoriumcapaciteit beschikbaar. De teststraten kunnen hierdoor iets meer mensen per dag testen. De komende weken verwachten we verder te kunnen opschalen.

11 SEPTEMBER

Verhuizing teststraat

De teststraat in Gorinchem verhuist naar een andere locatie, aan de Edisonweg. De locatie in de Evenementenhal gaat weer gebruikt worden voor beurzen.13 SEPTEMBER

Laboratorium-capaciteit

Er komt iets meer laboratoriumcapaciteit beschikbaar. De teststraten kunnen hierdoor iets meer mensen per dag testen. De komende weken verwachten we verder te kunnen opschalen.

20 SEPTEMBER

Update scenario's

Het scenarioteam heeft de verhaallijnen met betrekking tot COVID-19 geactualiseerd. Hiervan is een praatplaat gemaakt die met de verschillende ketenpartners in onze regio wordt besproken.21 SEPTEMBER

Fastlane

Prioritair testen is in Nederland vanaf nu mogelijk voor personeel in de zorg en van scholen. In onze regio worden dagelijks 60 mensen met voorrang getest en ontvangen de testuitslag. Het landelijke prio nummer loopt vanaf de eerste dag storm.

26 SEPTEMBER

Risicogestuurd BCO

Het aantal besmettingen in onze regio loopt zodanig op dat compleet bron- en contactonderzoek niet meer haalbaar is. De GGD gaat over op risicogestuurd bron- en contactonderzoek.28 SEPTEMBER

Tweede teststraat

In Gorinchem is een tweede teststraat geopend bij de locatie aan de Edisonweg.

OKTOBER


5 OKTOBER

Uitbreiding testlocaties

De testlocaties in de regio zijn flink uitgebreid met capaciteit. In Dordrecht is een nieuwe teststraat geopend en in Gorinchem en Mijnsheerenland zijn de openingstijden verruimd waardoor bijna 500 mensen per dag extra getest kunnen worden.10 OKTOBER

CoronaMelder

De app CoronaMelder is sinds 10 oktober te donwloaden. CoronaMelder waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kun jij voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

14 OKTOBER

Coronatest.nl

Op deze website kun je een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD. Ook zijn nu de positieve testuitslagen online te zien.20 OKTOBER

Extra teststraat

De GGD heeft extra coronateststraten in Dordrecht in gebruik genomen. In totaal zijn er nu zeven teststraten in de voormalige brandweerkazerne op het Oranjepark. In Gorinchem is een derde teststraat geopend. Onze regio heeft nu elf teststraten in Dordrecht, Gorinchem en de Hoeksche Waard.

21 OKTOBER

Naar school

Primaire- en Voortgezet Onderwijs scholen ontvangen de poster 'Mogen we naar school' van de GGD. Dit overzicht helpt scholen te bepalen met welke klachten een docent of leerling naar school toe kan.25 OKTOBER

Commerciële teststraten

Er wordt in oktober bekendgemaakt dat er commerciële teststraten openen in Dordrecht en Papendrecht. Cees Vermeer, directeur Publieke Gezondheid, waarschuwt voor de commerciële teststraten. De sneltesten die daar worden gebruikt zijn volgens hem minder betrouwbaar dan de tests die de GGD gebruikt. De GGD ontvangt veel vragen over de commerciële teststraten en stelt in reactie hierop een informatiedocument op.

NOVEMBER


3 NOVEMBER

Regiegroep vaccinatie

De voorbereiding op de COVID-19-vaccinatie is gestart. Landelijk is er een werkgroep samengesteld vanuit GGDGHOR NL om de lijnen uit te zetten over de campagne. De GGDGHOR crisisorganisatie ZHZ heeft al eerder een regiegroep geformeerd waarin de verschillende scenario’s worden uitgelopen en afgestemd wordt welke acties er uitgezet moeten worden om zo gesteld te staan bij de aankomst van de eerste vaccins in onze regio.4 NOVEMBER

Verruiming openingstijden

Teststraat Mijnsheerenland verruimt de openingstijden en is nu ook in de weekenden geopend.

Met de ruimere openingstijden zorgen we ervoor dat alle mensen in de Hoeksche Waard zich betrouwbaar en gratis kunnen laten testen. De teststraat is nu zeven dagen per week geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

25 NOVEMBER

Fastlane uitgebreid

Mensen die in de zorg of op school werken krijgen voorrang bij het laten testen op corona. Om dat soepel te laten verlopen, heeft de GGD een extra teststraat geopend aan het Oranjepark voor het testen van mensen met prioriteit.

De GGD blijft de testcapaciteit verhogen, het doel is om halverwege december 2300 tot 2400 testen per dag af te kunnen nemen in heel de regio Zuid-Holland Zuid.DECEMBER
1 DECEMBER

Mondkapje

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplicht het kabinet het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool), contactberoepen en in stations en bij bus- en tramhaltes moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen.

2 DECEMBER

Start vaccineren

Hugo de Jonge kondigt aan dat als het meezit vaccineren tegen het coronavirus vanaf 4 januari 2021 begint. Bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, komen het eerste aan de beurt.8 DECEMBER

Wijziging strategie

Tijdens de persconferentie van de minister president en de minister van VWS wordt bekendgemaakt dat de voorgenomen vaccinatiestrategie wijzigt. Het zorgpersoneel in de verpleeghuizen, de thuiszorg, de wijkverpleging en de gehandicaptenzorg is de eerste groep die een coronavaccin krijgt.

9 DECEMBER

Multi werkgroep

De multidisciplinaire werkgroep vaccinatiecampagne is van start gegaan. Met vertegenwoordigers van GGDGHOR, politie, Bevolkingszorg, brandweer en Crisiscommunicatie VRZHZ. Ondewerpen ter bespreking zijn onder andere het zoeken van een geschikte locatie, met de daarbij behorende randvoorwaarden zoals: - het inrichten van de locatie, - beveiliging en - veiligheid locatie.10 DECEMBER

Verhuizing teststraat

In de nacht van 10 op 11 december verhuist de teststraat in Dordrecht van het Oranjepark naar de Calandstraat 44. Deze verhuizing is noodzakelijk omdat de testlocatie in het Oranjepark een nieuwe bestemming krijgt. De verhuizing is met name voor de medewerkers een aangename verandering, aangezien het in de locatie op het Oranjepark erg koud kan zijn. De teststraat op de Calandstraat is geen zogenaamde 'drive through' maar een locatie waar de bezoekers te voet binnenkomen. Zij parkeren de auto op het terrein en lopen vervolgens naar binnen voor de test.

15 DECEMBER

Geneeskundige werkgroep

De werkgroep vaccinatiecampagne geneeskundig is van start gegaan. Alles sectoren zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. Zij bekijken onder andere met elkaar hoe de informatievoorzienig vanuit landelijk naar verschillende doelgroepen verloopt, hoe ze zijn aangehaakt vanuit koepels en hoe we elkaar kunnen ondersteunen en regiobreed samen kunnen optrekken.21 DECEMBER

Stap richting vaccinatie

De EMA keurt het Pfizer/BioNTech-vaccin goed voor gebruik in de EU. Een grote stap richting vaccinatie. VWS maakt bekend dat op 11 januari 2021 op drie locaties in het land wordt gestart met vaccineren. Op 18 januari 2021 volgen de andere van de totaal 25 locaties met vaccineren.

22 DECEMBER

Extra testcapaciteit

De GGD plaatst drie portacabins bij de huidige testslocatie in Mijnsheerenland. Hiermee wordt extra testcapaciteit in de gemeente Hoeksche Waard gecreëerd en kan snel worden opgeschaald indien nodig.23 DECEMBER

Bedankt!

De GGD en GHOR bedanken de samenwerkingspartners middels een bedankvideo voor de mooie samenwerking.

24 DECEMBER

Locatie vaccinatie

De GGD brengt naar buiten dat zij vanaf 18 januari 2021 in de Deetos Sporthal in Dordrecht zorgmedewerkers met het coronavaccin zal gaan inenten. De voorbereidingen zijn in volle gang. (Later is de startdatum vervroegd naar 15 januari 2021)27 DECEMBER

Storm

De teststraat aan de Calandstraat in Dordrecht wordt rond het middaguur gesloten, omdat de storm die over het land raast gevaarlijke situaties op het terrein oplevert.

30 DECEMBER

Beddencapaciteit

In het integrale zorgplan COVID-19 werd door RIVAS en het Parkhuis voorzien in de landelijk gevraagde capaciteit voor COVID-19 patiënten buiten ziekenhuizen. In de maximale opschaling betreft dit capaciteit voor 60 COVID-19 patiënten. Mede vanwege de personele uitval bleek de maximale capaciteit van de beide organisaties beperkt tot 30. In de laatste week van 2020 bleek deze capaciteit volledig opgeschaald en tevens bezet. Een alternatief was op dat moment nog niet voor handen. Vanwege de toenemende druk op de ziekenhuizen, de uitstroomproblematiek en het aantal aanmeldingen voor COVID-19 patiënten zijn vervolgens alternatieven voor een (snelle) ophoging van de COVID-19 capaciteit bezien. De Swinhovegroep is hierop aangevangen met het organiseren van zes extra plaatsen (uit te breiden tot 12). Voor de overige 18 bedden is gestart met de uitwerking van een plan voor de ASz locatie Zwijndrecht, bemenst door een samenwerkingsverband tussen Internos Thuiszorg en de huisartsen van ZGWA.Meer lezen?


"Nieuwsbrieven"